Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden CV-Coaching  
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met CV-Coaching afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een training, workshop of opleiding is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

Definities:

CV-Coaching: de eenmanszaak CV-Coaching en/of haar oprichtster Charlotte van Iersel

Deelnemer: Iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan een training, workshop of opleiding of opdrachtgever van CV-Coaching.

Opleiding: Elke cursus, training, workshop of educatief evenement in de breedste zin des woords, gegeven door CV-Coaching.

 

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een opleiding komt tot stand door het sturen van een mail door de deelnemer en het verstrekken van een inschrijfformulier, een uitnodiging/overeenkomst, de privacyverklaring, een factuur en de algemene voorwaarden van CV-Coaching.

 

2: Inschrijvingen
2.1 Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 CV-Coaching behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvang je een e-mail met uitnodiging/overeenkomst, de privacyverklaring, de factuur en de algemene voorwaarden. Je inschrijving is definitief op het moment dat de overeenkomst en de privacyverklaring voor akkoord zijn ondertekend en geretourneerd en wanneer de factuur voldaan is. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen en tijdens een persoonlijk intakegesprek.
2.4 Per opleiding zijn er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Zodra een evenement vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten.
2.5 Op alle offertes en facturen van CV-Coaching is een bedenktermijn van 14 dagen van toepassing.

2.6 Deelnemer verklaart dat het inschrijfformulier tijdens de intake naar waarheid is ingevuld en ondertekend.

 

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden kan uitsluitend schriftelijk/via e-mail: info@cv-coaching.nl
3.2 Afmelding voor een training, workshop of opleiding:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de opleiding krijg je het volledige bedrag terug, minus €5,- administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de opleiding, wordt ook geen geld terugbetaald.
3.3 Jouw deelname bevestiging is, na goedkeuring door CV-Coaching overdraagbaar.

 

4. Annulering/verplaatsing door CV-Coaching
4.1 CV-Coaching is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden opleiding te annuleren. Mocht een opleiding geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht van.
4.2 CV-Coaching is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding de datum van het evenement te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg het evenement dan kosteloos te annuleren of een andere beschikbare datum te kiezen.
4.3 CV-Coaching is gerechtigd bij ziekte van Charlotte van Iersel haar te laten vervangen door een collega paardencoach of de aangeboden opleiding te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde opleidingskosten worden in dat geval gerestitueerd binnen 7 dagen.

 

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient het gehele factuurbedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met CV-Coaching.
5.2 In geval van deelbetaling van het gehele factuurbedrag: Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen termijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Dan is de gehele openstaande factuurbedrag direct opeisbaar.
 

6: Klachten 
6.1 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Klachten worden door CV-Coaching altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering. CV-Coaching registreert daarom alle klachten en bewaart deze gedurende een termijn van twee jaar. Bij een geschil registreert klachtenbemiddelaar Michel Groenewegen deze en ook deze geschillen worden gedurende twee jaar bewaard.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de klager echter niet van de betalingsverplichting. Bij het indienen van een klacht zijn: naam, adres, telefoonnummer, datum, de feitelijke omschrijving van het incident en de persoon waarop het betrekking heeft van belang.

6.3 De klacht dient per mail via info@cv-coaching.nl kenbaar te worden gemaakt uiterlijk binnen één maand nadat de situatie zich heeft voorgedaan. Dit betekent dat de partijen alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat CV-Coaching of de klachtenbemiddelaar een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet de bedoeling voor die tijd informatie over de klacht naar buiten te brengen, bijvoorbeeld via sociale media.

6.4 CV-Coaching bevestigt de ontvangst van de klacht binnen twee werkdagen. Ook kan zij direct een voorstel ter verbetering of een traject voor verbetering doen. Bij klachten over personen of lesinhoud bevestigt

CV-Coaching de ontvangst van de klacht ook binnen twee werkdagen. Daarbij geeft CV-Coaching een voorlopig overzicht van de procedure, inclusief de verwachte responstijd. Op de klacht wordt altijd inhoudelijk binnen 4 weken gereageerd.

6.5. CV-Coaching bepaalt of de klacht in behandeling wordt genomen. Hierover wordt de klager binnen twee werkdagen geïnformeerd. Wordt de klacht niet in behandeling genomen, dan wordt ook de reden hiervan toegelicht. Als er bijvoorbeeld onvoldoende gegevens zijn, of als de klacht niet over

CV-Coaching gaat, is dat reden om een klacht niet in behandeling te nemen.

6.6 Charlotte van Iersel is namens CV-Coaching bevoegd om een uitspraak te doen over de klacht zelf en over de eventueel daaraan gekoppelde aanpassingen.

6.7 De klacht moet uiterlijk binnen 4 weken zijn afgehandeld. Is er meer tijd nodig, dan wordt de klager hiervan per mail op de hoogte gesteld. CV-Coaching informeert de klager op het moment dat duidelijk wordt dat het niet lukt om de klacht binnen de termijn van 4 weken af te handelen.

De klager wordt binnen gestelde tijd geïnformeerd over de uitspraak van de opvolging van de klacht. Eventuele aanpassingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Direct nadat dit gebeurd is, wordt de klager hierover geïnformeerd. In sommige gevallen is er meer tijd nodig om de voorgeschreven aanpassingen uit te voeren dan de termijn van de klachtafhandeling. In dat geval ontvangt de klager daarvan bericht en zal de reden van het uitstel worden toegelicht. Daarnaast wordt dan ook een indicatie gegeven wanneer CV-Coaching of de klachtenbemiddelaar verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

6.8 Als de klager de uitspraak van een – al dan niet in behandeling genomen – klacht niet accepteert, dan kan de klager zich dus wenden tot de klachtenbemiddelaar. De klager geeft in dat geval aan CV-Coaching aan dat hij contact wil opnemen met de klachtenbemiddelaar. Daarop stuurt Charlotte van Iersel alle stukken over de klacht – nu een geschil- zo snel mogelijk door naar de klachtenbemiddelaar. De klager wordt hierover geïnformeerd.

6.9 Klachtenbemiddelaar Michel Groenewegen is een onafhankelijke partij die verklaart klachten jegens
CV-Coaching vertrouwelijk en binnen een termijn van 4 weken te behandelen.

De klachtenbemiddelaar neemt de opvolging van de klacht of het geschil verder met CV-Coaching en de klager op. De klachtenbemiddelaar doet uitspraak over de klacht en stelt de partijen hiervan in kennis. De uitspraak van de klachtenbemiddelaar is bindend voor alle partijen, ook als in de statuten staat dat de klachtenbemiddelaar de uitspraak als advies terugkoppelt. Eventuele consequenties worden door CV-Coaching binnen 4 weken afgehandeld of binnen de termijn die de klachtenbehandelaar daarvoor realistisch schat. De klager wordt door de klachtenbemiddelaar ook per mail op de hoogte gesteld van eventuele maatregelen n.a.v. de bevindingen.

De klager heeft ook de mogelijkheid om zelf in contact te treden met de onafhankelijke derde Michel Groenewegen via:


of per post via: Van Beuningenlaan 18, 3768GG Soest t.a.v. Michel Groenewegen.

Blijkt het onmogelijk een geschil op deze manier op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

7: Aansprakelijkheid
7.1 CV-Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de opleiding. Deelnemers vrijwaren CV-Coaching en haar medewerkers nadrukkelijk van aansprakelijkheid.

7.2 Tijdens de opleiding wordt er buiten gewerkt en natuurlijk met paarden, waardoor kleding of spullen vies zouden kunnen worden. CV-Coaching is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf op voorhand aan om oude kleding en stevige schoenen aan te trekken.

7.3 Tijdens opleidingen wordt ook in fysiek, emotioneel en mentaal opzicht veel gevraagd van de deelnemers. Door deel te nemen aan een opleiding verklaar je in fysiek, emotioneel en mentaal opzicht in staat te zijn de opleiding te volgen. Je vrijwaart CV-Coaching en haar medewerkers uitdrukkelijk van fysieke of mentale directe of indirecte gevolgen van de opleiding.

 

8: Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van CV-Coaching en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is toegestaan mits dit enkel en alleen gebruikt wordt voor persoonlijke reflectie of intervisie tijdens de opleiding. De deelnemer is niet gerechtigd opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan CV-Coaching toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of aan onbevoegden in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van CV-Coaching, medecursisten, deelnemers, teamgenoten en kinderen tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan alle betrokken partijen het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen en toe te passen.

8.3 Copyright en eigendomsrecht berust op alle producten van CV-Coaching.

Hieronder vallen:

De Praktijkwaaier,

De Systeemklapper,

De Opleidingsmap PaardenPraatPlaten,

Sprookjesboek ‘De Jager en de Jonkvrouw’,

‘De kudde van NU’- afbeelding van de Opleiding PaardenPraatPlaten,

de Liberty-emotie-PaardenPraatPlaten,

de reflectie-PaardenPraatPlaten ook uit de lesmethode PaardenPraatPlaten,

informatie op de website van CV-Coaching,

informatie die CV-Coaching geef tijdens workshops, demonstraties en lezingen in de vorm van door

CV-Coaching ontwikkelde documenten, power point presentaties en/of hand outs.

 

9: Overig
9.1 CV-Coaching behoudt zich altijd het recht om de trainingen, workshops en opleidingen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens de opleiding, dan heeft CV-Coaching het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende opleiding. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

9.4 Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens CV-Coaching aan de deelnemer worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

9.5 CV-Coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die CV-Coaching toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

CV-Coaching heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de deelnemer ter kennis aan derden wordt gebracht.

9.6 Op elke opdracht tussen CV-Coaching en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer deelnemer in het buitenland woont of is gevestigd.

 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Charlotte van Iersel/CV-Coaching info@cv-coaching.nl
Op alle opleidingen, workshops, producten en andere mogelijkheden van CV-Coaching zijn de algemene voorwaarden van toepassing evenals op elke overeenkomst die je met CV-Coaching afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een van de mogelijkheden of voordat je een bestelling doet van een van de producten van CV-Coaching is het daarom belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden of door een bestelling te doen geef je aan met deze algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten